مدیر اداری

کورش فرهادی        

تلفن داخلی :206

آدرس ایمیل : k.farhadi@Soha-jissa.com