مدیر بازرگانی

مهندس مهرداد ساحلی

تلفن داخلی : 203

خط مستقیم : 54662242 - 011

آدرس ایمیل : m.saheli@soha-jissa.com