عصاره های هیدرو الکلی (اتانولی)

0 ریال

نام علمی : Althaea officinalis
قسمت مورد استفاده : برگ و گل
ماده موثره : اندازه گیری هیدروکسی سینامیک تام برحسب کلروژنیک اسید
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : درمان سرفه و گلو درد،برونشیت
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم