عصاره های هیدرو پروپیلن گلایکولی

نعناع فلفلی

0 ریال

نام علمی : Mentha piperita
قسمت مورد استفاده : اندام هوایی
ماده موثره : اسانس
روش شناسایی : وزن سنجی
مورد استفاده : خنک کننده ضد درد
بسته بندی : 20-50 کیلوگرم