عصاره های هیدرو پروپیلن گلایکولی

زنجبیل

0 ریال

نام علمی : Zingiber officinale
قسمت مورد استفاده : ریزوم
ماده موثره : اسانس
روش شناسایی : وزن سنجی
مورد استفاده : قابض آرتروز آرتریت روماتوئید
بسته بندی : 20-50 کیلوگرم