عصاره های آبی

اکالیپتوس

0 ریال

نام علمی : Eucalyptus spp.
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : اسانس/ سینئول
روش شناسایی : وزن سنجی
مورد استفاده : سرماخوردگی برونشیت رماتیسم
بسته بندی : 20-50 کیلوگرم