عصاره های آبی

آویشن باغی

0 ریال

نام علمی : Thymus vulgaris
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : پلی فنول بر حسب تیمول
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : برونشیت ، سرفه، دهانشویه
بسته بندی : 20-50 کیلوگرم