عصاره های خشک

سنبل الطیب

0 ریال

نام علمی : Valerian officinalis
قسمت مورد استفاده : ریشه
ماده موثره : والرینیک اسید
روش شناسایی : HPLC
مورد استفاده : آرامبخش،بی قراری و بی خوابی
بسته بندی : 10-7 کیلوگرم