عصاره های خشک

0 ریال

نام علمی : Hedera helix
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : هدراکوزید C
روش شناسایی : HPLC
مورد استفاده : التهاب برونش، خلط آور، زخم و سوختگی
بسته بندی : 10-7 کیلوگرم