عصاره های خشک

خارخاسک

0 ریال

نام علمی : Tribulus terrestris
قسمت مورد استفاده : میوه
ماده موثره : ساپونین تام
روش شناسایی : وزن سنجی
مورد استفاده : مدر، کمک به دفع سنگ مجاری ادراری تقویت قوای جنسی
بسته بندی : 10-7 کیلوگرم