عصاره های خشک

چای ترش

0 ریال

نام علمی : Hibiscus sabdaeiffa
قسمت مورد استفاده : کاسبرگ
ماده موثره : آنتوسیانین تام
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : ملین مدر، کاهنده فشار خون
بسته بندی : 10-7 کیلوگرم