عصاره های پروپیلن گلایکولی

آویشن باغی

0 ریال

نام علمی : Thymus vulgaris
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : تیمول
روش شناسایی : TLC
مورد استفاده : آنتی سپتیک
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم