عصاره های خشک

0 ریال

نام علمی : Cassia Angustifolia
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : هیدروکسی آنتراسن تام بر حسب سنوزید B
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : مسهل
بسته بندی : 10-7 کیلوگرم