عصاره های غلیظ

0 ریال

نام علمی : Cassia angustifolia
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : هیدروکسی |آنتراسن تام بر حسب سنوزید B
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : مسهل
بسته بندی : 30-365 کیلوگرم