عصاره های هیدرو الکلی (اتانولی)

0 ریال

نام علمی : Cassia angustifolia
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : هیدروکسی آنتراسن بر حسب سنوزید B
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : مسهل
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم