عصاره های هیدرو الکلی (اتانولی)

گل راعی(علف چای)

0 ریال

نام علمی : Hypericum perforatum
قسمت مورد استفاده : اندام رویشی
ماده موثره : هایپرسین تام
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : ضد افسردگی، اضطراب (آرامبخش)
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم