عصاره های هیدرو الکلی (اتانولی)

0 ریال

نام علمی : Satureja hortensis
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : اسانس تام
روش شناسایی : وزن سنجی
مورد استفاده : ضد اسهال، ضد باکتری ، قابض
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم