عصاره های هیدرو الکلی (اتانولی)

سنبل الطیب

0 ریال

نام علمی : Valerian officinalis
قسمت مورد استفاده : ریشه
ماده موثره : والرینیک اسید
روش شناسایی : HPLC
مورد استفاده : اضطراب (آرامبخش)، درمان بیخوابی و بی قراری
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم