عصاره های هیدرو الکلی (اتانولی)

0 ریال

نام علمی : Hedera helix
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : هدراکوزید C
روش شناسایی : HPLC
مورد استفاده : التهاب برونش، خلط آور
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم